Editorial Board
       
  Honorary Chairman:    
  Xu Ronglie    
  Advisers:    
  Wang Youwei Wang Tiehong  
  Wang Mengshu(Academician)    
  Ye Keming(Academician) Li Qingxu  
  Yang Yongbin(Academician)   Yang Sixin  
  Xiao Xuwen(Academician)  Wu Zhinai  
  Shen Shizhao(Academician) Chen Zhaoyuan(Academician)  
  Zhou Xuhong(Academician) Nie Jianguo(Academician)  
  Xie Lili(Academician)   Miao Changwen(Academician)  
  Honorary Members:    
  Liu Guoqi Sun Zhensheng  Zhang Xiqian
  Fan Qingguo Mi Jiaping  
  Chairman:    
  Mao Zhibing    
  Vice-Chairmen:    
  Liu  Hui Zhang Kewen Zong Dunfeng
  Guo Yanlin Han Fengxian  
  Members:    
  Ma Rongquan Wang Jun Wang Cungui
  Wang Wuqin Wang Qingqin Deng Mingsheng
  Ye Yangsheng Linghu Yan Feng Yue
  Feng Dabin Qu Hui Liu Hanlong
  Liu Hongliang Liu Nengwen Li Hongwei
  Li Chenguang Li Jingfang

Yang Yu

  Yang Cuncheng Yang Jiankang Xiao Xing
  Xiao Yuming Wu Fei Wang Daojin
  Song Weijun Zhang Kun Zhang Yan
  Zhang Jing Zhang Tongbo Zhang Zhiming
  Zhang Qilin Zhang Jinxun Chen Hao
  Chen Guodong Chen Mingzhong Chen Chunlei
  Shao Kaiping Fan Zhong Jin Weiliang
  Pang Baogen Zheng Yong Zheng Wenzhong
  Hao Yuzhu Hu Dejun Hou Zhaoxin
  Jia Hong Guo Zhengxing Mei Yang
  Gong Jian Chao Si   Peng Mingxiang
  Jiang Lihong Jiang Jinsheng Jiao Anliang
  Tan Lixin Xue Gang Xue Yongwu
  Dai Lixian Dai Liangjun Chan Siulai (Hong Kong , China)
  Foreign Members of Editorial Committee:  
  Tobia Zordan (Italy)    
  Klaus Ostenfeld (Denmark)    
  Mourad M. Bakhoum (Egypt)    
  Bruno Briseghella (Italy)    
Sponsor: Asia Pacific Construction Technolgy Information Resarch Instiute Co., Ltd., China Construction Group Co., Ltd., China Society of Civl Engiering
Undertaker: construction technolgy media organization
京ICP备17044493号-16

京公网安备 110102000406-6
Chief ditor: Zhang Kewn Tel: 010-57368788, E-mail:zhangkw@cadg.cn     Editorial department: 010-5736879/57368790,
E-mail:sgj@cadg.cn
Advertisng & Council: 010-6830059,010-68330203, E-mail:sgj@cadg.cn  Isued: 010-68341147 Fax: 010-68300061
Address: 4/F, 36 Deshengmenwai street, Xicheng District, Beijng (postcode: 100120)